นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้ถึง: 

  1. ลูกค้าของเรา 

ลูกค้าที่เป็นบุคคล: อ้างถึงทั้งลูกค้าที่เคยเป็นและลูกค้าปัจจุบันของเราที่เป็นบุคคล

ลูกค้าธุรกิจ: รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้าย พนักงาน ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้ความมั่นคง และตัวแทนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าธุรกิจที่เคยและปัจจุบันของเรา รวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับอำนาจให้ดำเนินการแทนพวกเขา หน้าที่ของลูกค้าธุรกิจของเราคือการรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยอมรับแจ้งความเป็นส่วนตัวของเรา

  1. ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นลูกค้า 

ความหมวดหมู่นี้รวมถึงบุคคลที่ไม่มีการถือสินค้าหรือบริการกับเรา อย่างไรก็ตามเราอาจจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

อั้นนี้อาจรวมถึงบุคคลเช่นผู้ขอสินเชื่อซึ่งใบสมัครของพวกเขาไม่ได้รับการอนุมัติ บุคคลที่ทำการชำระเงินหรือรับเงินจากลูกค้าของเรา ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา, ลูกค้าของสาขาหรือสำนักงานของเรา ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้ความมั่นคง เจ้าของสิทธิ์เพื่อประโยชน์สุดท้าย กรรมการหรือตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทที่ใช้บริการของเรา ลูกหนี้หรือผู้เช่าของลูกค้าของเรา ที่ปรึกษามืออาชีพรวมถึงกรรมการของเรา นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และตัวแทนทางกฎหมายของพวกเขา รวมถึงพันธมิตรและที่ปรึกษาของเรา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายกับเราหรือลูกค้าของเรา

การเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เมื่อมีความจำเป็นหรือมีความจำเป็นตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว

สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เป็นธรรมดาและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ความรับผิดชอบตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา ผลประโยชน์ที่ถูกต้องของเรา การกระทำที่ดำเนินการด้วยความยินยอมชัดแจ้งจากคุณ และเหตุผลที่ถูกต้องอื่นๆ ตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของเรา

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายจำนวนมาก รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และคำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานควบคุม หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อทำให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ:

ก.) การตรงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ข.) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยน กฎหมายต้านการฟอกเงิน กฎหมายต้านการเสียชีวิตและการเพิ่มการเจริญเติบโตของอาวุธมวลชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในประเทศไทยและระหว่างประเทศ

ฃ.) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎระเบียบและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เช่น คำสั่งศาลหรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานควบคุม หรือหน่วยงานกำกับดูแล

ความยินยอมของผู้ใช้

โดยการเลือกกล่องเลือกที่เหมาะสมในระหว่างขั้นตอนการสืบค้นและการส่งข้อมูล คุณกำลังให้ความยินยอมให้ดำเนินการข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

 

Flexi Lend อาจจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุเฉพาะที่ให้ไว้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบค้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

การส่งข้อมูลเช่นนี้ไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอใบเสนอราคาหรือการแนะนำบริการที่เสนอโดยผู้ให้บริการ

การให้บริการที่คุณได้ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์นี้ Flexi Lend อาจจะประเมิน ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์การสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบนแพลตฟอร์มหรือผ่านทางอีเมลกับผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบสวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย และการสนับสนุนลูกค้า ในขณะที่ Flexi Lend ใช้วิธีการอัตโนมัติในการประเมิน ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์การสื่อสาร อาจมีกรณีที่ต้องการการตรวจสอบด้วยมือสำหรับการสอบสวนเรื่องฉ้อโกง การสนับสนุนลูกค้า หรือการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการทำงานของเครื่องมืออัตโนมัติ

คุกกี้(ออนไลน์) 

Flexi Lend ใช้คุกกี้และคุกกี้แฟลชเพื่อเก็บรวบรวม และเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อเพื่อการปรับปรุงและการตลาด รหัสแบบตัวเลขและตัวอักษรเหล่านี้ถูกส่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการไม่ใช้คุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้งานในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณได้ นี่คือสิ่งที่คุณควรทราบ:

คุกกี้และคุกกี้แฟลชเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ระบุ เช่น การตั้งค่าที่ต้องการและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบของ Flexi Lend กับเบราว์เซอร์ มีสองประเภท: คุกกี้เซสชันที่ถูกลบทุกครั้งที่สิ้นสุดเซสชันของบราวเซอร์ และคุกกี้ชั่วคราวที่ยังคงอยู่ในบราวเซอร์ของคุณเป็นเวลานาน ที่ Flexi Lend คุกกี้ถูกใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้นและไม่เคยถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เลยไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้แต่ละคนได้ เมื่อคุกกี้ถูกเปิดใช้งาน มันจะได้รับหมายเลขระบุที่ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงภายในเท่านั้น และไม่สามารถระบุตัวคุณหรือเข้าถึงรายละเอียดส่วนบุคคลใดๆ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ช่วยให้เราสามารถประเมินหน้าเว็บที่ได้รับการเยี่ยมชมมากที่สุดบนเว็บไซต์ Flexi Lend และระบุความนิยมของวิธีการและคลินิกต่างๆ

การแบ่งข้อมูลและการเปิดเผย 

Flexi Lend ในฐานะเจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์ ไม่ให้เช่า ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากกรณีต่อไปนี้:

Flexi Lend อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจ ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความเป็นลับและช่วย Flexi Lend ในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอ โปรโมชั่น ส่วนลด เป็นต้นไป Flexi Lend อาจเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล คำสั่งจากศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อเข้าใจหรือปฏิบัติตามสิทธิกฎหมายของตน ป้องกันตัวเองจากคำกล่าวหาทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย Flexi Lend อาจแบ่งปันข้อมูลเมื่อจำเป็นเพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การประกาศโฆษณา ความเสี่ยงทางกฎหมาย การละเมิดข้อตกลงของเว็บไซต์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการผสมกันหรือการรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Flexi Lend ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนย้ายไปยังองค์กรหรือบริษัทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Flexi Lend จะแจ้งให้คุณทราบก่อนเกิดการโอนย้ายดังกล่าว โดยทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์

ข้อกังวล 

หากคุณมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Flexi Lend สำหรับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อทีมเรา

ติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนและการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ